Met ingang van 1 januari 2016 zijn er een aantal wijzigingen in de vergoedingen voor psychologische zorg door de zorgverzekeraars in de basisverzekering en aanvullende verzekering. Het Instituut voor Rationele Therapie heeft contracten met het merendeel van de Nederlandse zorgverzekeraars.

Vergoeding volwassenen

Generalistische Basis GGZ

Sinds 1 januari 2014 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Psychologische hulp valt onder het verplichte eigen risico. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van de klachten.

Niet voor alle stoornissen of problemen wordt behandeling vergoed. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblemen, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg.

Eventueel kan uw behandeling vergoed worden uit een aanvullende verzekering. Informeert u bij uw zorgverzekeraar over de mogelijkheden en voorwaarden.

 

Gespecialiseerde GGZ (voorheen psychotherapie)

Wat voorheen psychotherapie heette, wordt sinds 1 januari 2014 Gespecialiseerde GGZ genoemd. Deze behandeling wordt ook volledig vergoed vanuit uw basisverzekering; wel valt de behandeling in de Gespecialiseerde GGZ onder het verplichte eigen risico.

De vergoeding is beperkt tot de zwaardere diagnoses zoals angststoornissen, stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.

 

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg wordt vergoed. In 2016 is het eigen risico € 385,= per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar. Dit eigen risico geldt voor het kalenderjaar waarin de behandeling gestart is.

Met alle grote zorgverzekeraars hebben we contracten. Dit geldt voor zowel de Generalistische Basis GGZ als voor de Gespecialiseerde GGZ. Wij factureren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. In een aantal contracten is ons een omzetplafond opgelegd waardoor het kan zijn dat we genoodzaakt zijn door te verwijzen naar collega’s.

 

Vergoeding voor kinderen en jongeren

Sinds 1 januari 2015 is de Jeugd GGZ overgeheveld van de zorgverzekeraars naar de gemeenten. Vergoeding van de behandeling van uw minderjarige zoon of dochter loopt dus niet meer via uw zorgverzekeraar.

Wij hebben contracten met de gemeente Nijmegen en alle omliggende gemeenten, behalve Lingewaard en West Maas en Waal. Voor aanmelding van uw zoon of dochter heeft u een verwijzing van de huisarts nodig voor Basis GGZ of Specialistische GGZ. Wij vragen dan vergoeding aan bij de gemeente waar u woont.