Het Instituut voor Rationele Therapie, gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85195359, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe het Instituut voor Rationele Therapie met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing
Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie het Instituut voor Rationele Therapie persoonsgegevens verwerkt:
a. (potentiële) cliënten;
b. bezoekers aan de praktijk van het Instituut voor Rationele Therapie;
c. bezoekers van www.rationeletherapie.nl
d. deelnemers aan bijeenkomsten van het Instituut voor Rationele Therapie;
e. sollicitanten;
f. alle overige personen die met het Instituut voor Rationele Therapie contact opnemen of van wie het Instituut voor Rationele Therapie persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens
Het Instituut voor Rationele Therapie verwerkt persoonsgegevens die:
a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;
b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

3. Doeleinden verwerking
Het Instituut voor Rationele Therapie verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;
b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
c. het verbeteren van de praktijkwebsite (rationeletherapie.nl; rationeletherapie.com; rationeelemotieve-therapie.nl)
d. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

4. Rechtsgrond
Het Instituut voor Rationele Therapie verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:
a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;
c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;
d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst. 

5. Verwerkers
Het Instituut voor Rationele Therapie kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van het Instituut voor Rationele Therapie persoonsgegevens verwerken. Het Instituut voor Rationele Therapie sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden
Het Instituut voor Rationele Therapie deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Het Instituut voor Rationele Therapie deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER
Niet van toepassing.

8. Bewaren van gegevens
Het Instituut voor Rationele Therapie bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Het Instituut voor Rationele Therapie hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:
a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;
b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
c. gegevens van medewerkers en zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;
d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

9. Wijzigingen privacystatement
Het Instituut voor Rationele Therapie kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van het Instituut voor Rationele Therapie gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten
U hebt het recht het Instituut voor Rationele Therapie te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met het Instituut voor Rationele Therapie door een e-mailbericht te sturen naar irt@rationeletherapie.nl

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop het Instituut voor Rationele Therapie persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met het Instituut voor Rationele Therapie door een e-mailbericht te sturen naar irt@rationeletherapie.nl

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Welkom bij onze praktijk.|||Wij helpen je graag.