Hier vindt u informatie over rouw- en verliesverwerking en de behandelwijze die door het Instituut voor Rationele Therapie wordt toegepast. Wilt u meer informatie over onze behandelingen? Neem dan contact op met het Instituut. U kunt zich ook direct als cliënt aanmelden voor een intakegesprek.

Symptomen

Depressieve klachten

Wij mensen  hebben allemaal te maken met de eindigheid van ons bestaan. Het onder ogen zien van verlies van een dierbare, dit moeten verwerken, is onderdeel van ons leven. Hierbij horen reacties als shock en ongeloof, verdriet, wanhoop, somberheid, machteloosheid, woede en boosheid. Veel rouwenden hebben het gevoel dat een deel van henzelf is afgescheurd. De variëteit aan reacties is zeer  groot, en vaak treden reacties herhaaldelijk op. Doorgaans verloopt dit proces zonder problemen. We spreken dan van een normale rouwverwerking. Soms verloopt dit proces minder goed en is er sprake van gecompliceerde rouw. Dit laatste is aan de hand wanneer de rouwverwerking vastloopt. Overigens is het onderscheid tussen normale en gecompliceerde rouw niet heel eenduidig. Volgens de psychologen Jan van den Bout e.a. (Behandelingsstrategieën bij gecompliceerde rouw en verliesverwerking, ) zijn er geen stricte opvattingen over hoe lang normale rouw duurt, welke emoties er wel en niet bij horen, en hoe intens die emoties zijn.

Gecompliceerde rouw wordt momenteel niet gezien als een stoornis, volgens de DSM-classificatie. Toch zijn er wel zijn verschillende patronen van vastgelopen rouw te onderscheiden, die tot problemen leiden en waarvoor psychotherapeutische behandeling geïndiceerd is. Globaal kan er onderscheid gemaakt worden in onderreacties en overreacties. Bij een onderreactie vertoont de nabestaande nauwelijks of geen reactie op het overlijden. Bij een overreactie is iemand ook na lange tijd nog dag in dag uit bezig met het overlijden. In beide gevallen is er doorgaans sprake van vermijding. Tijdens behandeling wordt er samen met de therapeut gewerkt aan het stap voor stap  opgeven van dit vermijdingsgedrag.

Behandeling

Bij de behandeling wordt niet zozeer uitgegaan van rouwfasen, maar van rouw taken. De eerste taak voor de nabestaande is: de realiteit van het verlies aanvaarden, niet alleen verstandelijk maar juist gevoelsmatig. De tweede rouwtaak is de pijn en het verdriet doorleven. Het is onmogelijk om iemand te verliezen van wie je veel hebt gehouden en geen pijn te voelen. De derde taak is zich aanpassen aan een nieuw leven waarin de overledene niet meer aanwezig is. Ook de manier waarop de nabestaande naar zichzelf kijkt is veranderd, door het overlijden van een dierbare. Je bent niet meer “partner van” of “ouder van”.  Tenslotte moet de rouwende de overledene emotioneel een plaats geven en de draad van het leven weer oppakken.

Rouwtherapie is gericht op het aanpakken van vermijdingsreacties. Confrontatie met allerlei  gebeurtenissen rond het geleden verlies staat centraal. De eerste stap is meestal: het hele verhaal tot in detail vertellen. Er kan gebruik gemaakt worden van schrijfopdrachten en (afscheids)rituelen. Daarnaast wordt stilgestaan bij mogelijke disfunctionele denkwijzen en opvattingen,  zogenaamde  irrationele cognities over het geleden verlies. Bijvoorbeeld: “ik had het moeten voorkomen”. Ook kan gewerkt worden met  EMDR.

 

Klik hier om u aan te melden bij het Instituut voor Rationele Therapie